Hrvatski arhiv weba (HAW) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba radi pohrane sadržaja koji postoje samo na webu i dokumentiraju sadašnji društveni trenutak, društvene trendove, popularna zbivanja, važne sportske, političke, kulturne i druge događaje. Arhiv je osnovan 2004. godine u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce). Do 2011. godine sadržaj s weba pohranjivao se samo selektivno prema određenim Kriterijima. Te se godine započelo s pobiranjem (harvestiranje) cjelokupne nacionalne .hr domene koje se odvija jedanput godišnje. Iste godine započelo se i sa stvaranjem tematskih zbirki odabranih sadržaja s weba koji se odnose na aktualne teme ili događaje od nacionalnog značaja (izbori, elementarne nepogode itd.). Svi pohranjeni sadržaji javno su dostupni korisnicima putem web-stranice http://haw.nsk.hr/